Aktualnie czytasz

Aktualności

Kary porządkowe

Praktycznie każdy pracodawca, przed zwolnieniem pracownika z przyczyn, które będą tego pracownika dotyczyć, korzysta z uprawnienia, o którym mowa w art.108 kodeksu pracy tj. pracodawca wymierza pracownikowi karę porządkową upomnienia lub nagany. Odpis takiego zawiadomienia o ukaraniu , załącza się do akt pracowniczych. Informacja o wymierzeniu pracownikowi kary pozostaje w aktach co najmniej rok, gdyż po tym okresie następuje z mocy prawa zatarcie kary (karę uznaję się za niebyłą po roku nienagannej pracy). Jeżeli pracownik kwestionuje zasadność ukarania go karą, to może się od decyzji pracodawcy odwołać. Najpierw pracownik musi napisać sprzeciw. Sprzeciw rozpatruje pracodawca. Dopiero odrzucenie sprzeciwu przez pracodawcę, daje pracownikowi podstawy do wystąpienia z pozwem do sądu pracy. Warunkiem wystąpienia z roszczeniem do sądu, jest więc przeprowadzenie postępowania wewnątrzzakładowego. Przed wytoczeniem powództwa Klepas Krause Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Partnerska doradza, by pracownik poczekał 14 dni na stanowisko pracodawcy. Jeżeli pracodawca np. zapomni ustosunkować się do sprzeciwu pracownika, to takie działanie będzie równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

Zostaw komentarz